Uroczystość nadania
Szkole Podstawowej w Woli Wielkiej imienia
bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
oraz jubileusz 90 – lecia szkolnictwa w Woli Wielkiej

„Czas to miłość (…)

Jeżeli cokolwiek  warto na świecie czynić,

to tylko jedno – miłować.”
bł. kard. S. Wyszyński

Szkoła Podstawowa w Woli Wielkiej w tym roku skończyła 90 lat, ale dopiero dzień
4 czerwca 2022 roku zapisał się złotymi literami na kartach jej historii. Był to bowiem dzień wyjątkowy, taki, który zdarza się tylko raz – dzień nadania imienia i otrzymania sztandaru.
Uroczystość nadania imienia bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Szkole Podstawowej w Woli Wielkiej rozpoczęła się Mszą Świętą o godz. 10:00 w kościele parafialnym w Straszęcinie.  Koncelebrował ją ks. Biskup Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej Andrzej Jeż w asyście księży: ks. dziekana Jana Krupy, proboszcza parafii Straszęcin ks. prałata Bogusława Czecha, sekretarza ks. Ryszarda Nowaka. W świątyni licznie zgromadzili się honorowi goście, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice, absolwenci oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości.

W przepięknej homilii ksiądz biskup wspominał bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wskazywał wartości, którym był wierny przez całe życie. Zaapelował do uczniów, aby starali się brać z niego przykład. Mieszkańcom Woli Wielkiej oraz całej społeczności szkolnej pogratulował wyboru patrona szkoły. Wszyscy obecni w świątyni z wielkim wzruszeniem
i przejęciem wysłuchali słów księdza biskupa. Punktem kulminacyjnym uroczystości było poświęcenie sztandaru szkoły.

Po uroczystym nabożeństwie wszyscy zgromadzeni udali się do budynku szkoły w Woli Wielkiej. Tam też rozpoczęła się druga część uroczystości.

Rozpoczęła ją pani Dyrektor Urszula Dydo, która serdecznie powitała przybyłych na uroczystość szacownych Gości: p. Małgorzatę Rauch – Podkarpackiego Kuratora Oświaty
 w Rzeszowie, księdza Biskupa Andrzeja Jeża, ks. Dziekana dekanatu Dębica- Zachód Jana Krupę, ks. Proboszcza Bogusława Czecha, księży rodaków: ks. dr Sebastiana Musiała, księży, którzy  pracowali  w naszej szkole: ks. Piotra Wawrzyniaka, ks. Krzysztofa Czaję, kapłanów parafii Straszęcin: ks. Bernarda Budacza, ks. Pawła Strzygła i   ks. Oskara Leśniaka, siostrę Ewę Borek ze Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusowego Sacre Coeur, starszego wizytatora Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – p. Wandę Ostafin, przedstawicieli Władz Gminy i Powiatu: p. Marka Rączkę – Wójta Gminy Żyraków,
a zarazem współgospodarza dzisiejszej uroczystości, p. Piotra Chęćka – Starostę Powiatu Dębickiego,  p. Jana Janigę Wójta Gminy Jodłowa, p. Mirosława Perza – Sekretarza  Gminy Czarna, Z-ca wójta Gminy Żyraków p. G. Regułę z małżonką, Radnych Powiatowych 
p. Grzegorza Steca, p. Pawła Jarosza,  Radę Gminy w Żyrakowie na czele z przewodniczącą p. M. Bodzioch, p. Leszka Połomskiego – Dyrektora Zespołu Obsługi Finansowo- Administracyjnej Szkół w Żyrakowie,   Przewodniczącą Gminy Czarna
p. Anetę Feret, Prezesa BS w Żyrakowie p. D. Klabacha, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku w Żyrakowie p Janusza Duślaka, byłego Wójta Gminy Żyraków Krzysztofa Moskala, Sekretarza Gminy Żyraków p. Martę Erazmus oraz Skarbnika p. Celinę Byś, Dyrektora Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie p. Anetę Domaradzką wraz z Pracownikami, Fundatorów sztandaru i Sponsorów dzisiejszej uroczystości, Prezesa Pex Pool w Dębicy
p. Katarzynę Weryńską –Kania, Prezesa Unidex w Straszęcinie p. Jana Kanię, Dyrektorów szkół, przedszkoli z terenu Gminy Żyraków, Kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Żyrakowie, Dyrygenta i Członków  orkiestry dętej  Gminy Żyraków, Przedstawicieli lokalnych mediów, Sołtysów z Gminy Żyraków na czele
z Sołtysem Woli Wielkiej p. H. Kuszowską, Prezesów Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Żyraków, Prezesa Gminnego Zarządu OSP
p. Marcina Świerka, Prezesa OSP z Woli Wielkiej p. Andrzeja Szymaszka wraz z Zarządem
i Druhami, Prezesa Stowarzyszenia KGW „Wolanki” p. H. Kuszowską oraz Członkinie koła, Radę Sołecką Woli Wielkiej, Prezesa Stowarzyszenia „Przyjaciół Szkoły w Woli Wielkiej”
p. Anetę Serafin, Radę Rodziców na czele z Przewodnicząca p. Agatę Nowakowską, Nauczycieli czynnych i emerytów, Pracowników szkoły oraz Uczniów i Absolwentów naszej placówki oraz licznie przybyłych Mieszkańców Woli Wielkiej.

Do przekazania sztandaru ufundowanego przez Darczyńców, Przyjaciół Szkoły oraz Rodziców wystąpił poczet sztandarowy rodziców w składzie: chorąży – p. Marek Krogulski, asysta – p. Edyta Lisowska i p. Helena Kawalec. Przy akompaniamencie orkiestry odśpiewano Hymn Polski. Opiekunowie przekazali sztandar Pani Dyrektor, która dziękując za ten cenny dar, zapewniła, że „jest on symbolem tych wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły oraz dzieła wychowania młodego pokolenia”. Następnie wypowiadając słowa: „Drodzy Uczniowie. Przekazuję w wasze ręce Sztandar- symbol tradycji. Czcijcie go, dbajcie o niego i strzeżcie jego honoru. Niech ten sztandar będzie symbolem waszej godności i powinności uczniowskiej. Niech zawsze wasze zachowanie i praca będą godne Patrona naszej szkoły. Niech prowadzi was ku lepszej przyszłości.”– oddała go w ręce uczniów. Poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej stanowili: chorąży – Przemysław Kułak, asysta – Amelia Konieczny i Karolina Niemiec. Następnie przedstawiciele  klas I-VIII: Natalia Czerwiec, Filip Machaj, Zofia Bielatowicz, Milena Rogowska, Julia Czerwiec, Kacper Mika, Kamila Litwa i Kornelia Połchowska w imieniu wszystkich uczniów złożyli ślubowanie na wierność sztandarowi szkoły. Cała społeczność uczniowska odśpiewała hymn szkoły, napisany przez p. Artura Czerniaka.

Kolejnym akcentem uroczystości było zaprezentowanie nowego sztandaru przez panie prowadzące uroczystość: Annę Czerniak i Barbarę Polniaszek.

Po wyprowadzeniu sztandaru Przewodnicząca Rady Gminy Żyraków, pani Maria Bodzioch odczytała uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej w Woli Wielkiej imienia bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i uroczyście przekazała ją na ręce Pani Dyrektor.

Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły. W swoim wystąpieniu podkreśliła doniosłość obecnej chwili, krótko przedstawiła historię szkoły oraz opis działań przygotowujących społeczność szkolną do nadania nowego imienia: „Wybór patrona to jedna z najważniejszych decyzji w życiu społeczności szkolnej. Została ona podjęta wspólnie z nauczycielami, rodzicami i uczniami oraz całą społecznością Woli Wielkiej. Dnia 25 listopada 2021r. odbyły się wybory patrona szkoły. To właśnie tego dnia zdecydowano, że pójdziemy drogą wartości Kardynała. Nasza praca wychowawcza i nasz kalendarz działań związanych z nadaniem imienia  ukierunkowany został na przybliżenie postaci przyszłego patrona i jego nauczania.”

Uzasadniła wybór bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Patrona naszej szkoły: „Najważniejsze wartości wynikające z nauki bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które zdecydowały o jego wyborze na Patrona szkoły to troska o godność człowieka, wartość rodziny i umiłowanie ojczyzny. Ksiądz Prymas to człowiek niezłomny o wielkiej mądrości, prawym sumieniu i bogatej osobowości, który pozostawił po sobie przeogromną skarbnicę idei, myśli i uczuć. Jako nauczyciele i rodzice uważamy, że warto opierać wychowanie młodych pokoleń na mocnym fundamencie i korzystać z dziedzictwa pozostawionego przez wielkich ludzi – taką postacią był i jest nasz Patron.

W dzisiejszych czasach, często w ferworze codziennych obowiązków i zmagań z przeciwnościami losu, gubimy podstawowe wartości, stąd słowa Prymasa Tysiąclecia, by „prawdę czynić z miłością” uczą nas szacunku dla drugiego człowieka oraz otwierają nasze serca na to, co dobre i wartościowe. Jesteśmy nauczycielami jedni dla drugich w każdej chwili naszego życia. Przedmiotem nauki jest nie tylko wiedza, ale także a może przede wszystkim umiejętność życia w społeczeństwie.

Ksiądz Prymas żył w trudnych czasach. był wyznawcą i obrońcą wiary,  z całą otwartością, gotowością do strzeżenia prawdy i dobra. Każde czasy są na swój sposób trudne. Nasi uczniowie zderzają się z innym przeciwnikiem. Jest nim otaczający świat pełen wydaje się nieograniczonych możliwości, a jednak pułapek i pustych dróg. Pragniemy dać im skuteczny klucz do odszyfrowania tego co dobre i co złe. Tym kluczem są podstawowe zasady etyczne. Ufamy, że autorytet i wzorzec osoby Prymasa Tysiąclecia pomoże wychować naszych uczniów na godnych obywateli i dobrych ludzi. Wierzymy w to, że nasz Patron – Ks. Kardynał Stefan Wyszyński będzie pomagał nam, nauczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej wybierać właściwe ścieżki, kierował nas będzie ku dobru i otaczał swoją wyjątkową, ojcowską opieką.”

Kolejnym punktem uroczystości były przemówienia zaproszonych gości, którzy składali życzenia, gratulowali i wyrażali swoje uznanie. Głos zabrali goście: Podkarpacki Kurator Oświaty – p. Małgorzata Rauch, Starosta Powiatu Dębickiego – p. Piotr Chęciek,  Wójt Gminy Żyraków – p. Marek Rączka, Przewodnicząca Rady Gminy – p. Maria Bodzioch.
List gratulacyjny z okazji Uroczystości Nadania Szkole Imienia Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego przesłał także Poseł Kazimierz Moskal.

W swoich przemówieniach składali na ręce pani Dyrektor gratulacje, którym towarzyszyło wzruszenie, radość i poczucie satysfakcji.

Następnie prowadzące uroczystość panie zaprosiły wszystkich do obejrzenia części artystycznej, przygotowanej przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pań: Agnieszki Jedynak, Wioletty Pytel i Anny Czerniak. Występom uczniów towarzyszyła Orkiestra  Dęta  Gminy Żyraków pod batutą Grzegorza Steca. Spektakl ,,Czas to miłość” przybliżył wszystkim postać Patrona oraz wartości, jakimi kierował się Prymas Tysiąclecia. W scenariuszu wykorzystano fragmenty dziennika „Pro memoria”, który ks. kardynał Stefan Wyszyński prowadził przez 30 lat, by zachować od zapomnienia to, co ważne. W rolę Prymasa Tysiąclecia wcielił się uczeń klasy VIII –  Bartosz Chmura, ojca prymasa Wyszyńskiego zagrał Kacper Mika z klasy VII. Nasz Patron był blisko związany z osobą Ojca Świętego Jana Pawła II, którego zagrał uczeń klasy VII – Aleksander Lisowski. Ważnym wydarzeniem w życiu kard. Wyszyńskiego były kontakty z Służbą Bezpieczeństwa. W rolę funkcjonariuszy SB wcielili się uczniowie klasy V: Olivier Gawle i Franciszek Kosiba. O najważniejszych faktach  z życia patrona i wartościach, którymi kierował się w życiu opowiedziały nam także narratorki: Izabela Depowska i Kamila Litwa. Ich  występy przeplatały fragmenty poezji, w wykonaniu szkolnych recytatorów: Kornelii Połchowskiej, Kamili Krogulskiej, Oliwii Kot, Julii Czerwiec, Karoliny  Machaj,  Katarzyny Żmudy oraz uczniów z klas II – III: Zofii Bielatowicz, Filipa Machaja, Wiktora Kota i Michała Kędziora. Finałem części artystycznej były dwa tańce- krakowiak oraz polonez w wykonaniu uczniów klas I – III i IV– VII, przygotowanych przez panie Agnieszkę Radwańską, Elżbietę Knap i Urszulę Bystrek. W przedstawieniu wystąpili soliści orkiestry dętej: p. Karolina Chmura, p. Grzegorz Tomaszewski z towarzyszeniem Orkiestry Dętej Gminy Żyraków oraz chór szkolny i jego solistki: Alicja Madej i Amelia Błaszkowska.  Przedstawienie zrobiło ogromne wrażenie na widzach, wszyscy byli bardzo wzruszeni.  Szkolni aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

 

Przed budynkiem szkoły odbyła się kolejna część uroczystości. Umieszczoną na ścianie szkoły tablicę z wizerunkiem Patrona poświęcił ks. biskup Andrzej Jeż, a odsłonięcia dokonali: Wójt Gminy Żyraków p. Marek Rączka i Przewodnicząca Rady Gminy Żyraków
p. Maria Bodzioch Dyrektor Szkoły p. Urszula Dydo, Przewodnicząca Rady Rodziców p. Agata Nowakowska, Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Izabela Depowska. Mottem przewodnim tablicy pamiątkowej są słowa bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Stawiajcie sobie jako zadanie w waszym młodzieńczym programie napełniać świat dobrymi czynami”.

Na tym zakończyła się część oficjalna uroczystości, a zaproszeni goście udali się do Domu Strażaka OSP w Woli Wielkiej na poczęstunek. Po uroczystości na podwórku szkolnym odbył się piknik dla dzieci. Gry i zabawy dla najmłodszych prowadziła p. Małgorzata Kania z  CKiP w Żyrakowie. Dużą atrakcją był spacer z alpakami z gospodarstwa państwa Aleksandry
i Grzegorza Kułaków. Uczestnicy uroczystości mogli zwiedzić wystawę prac plastycznych, przedstawiających wizerunki bł. kard. S. Wyszyńskiego, obejrzeć albumy i książki poświęcone Patronowi oraz fotogalerię prezentującą działania zmierzające do nadania imienia szkole. Wystawy przygotowały panie Marta Knych, Aneta Maźnicka, Krystyna Wawrzonek  i Jolanta Grębska. Zainteresowani przeglądali również kroniki szkolne oraz piękne kalendarium życia Prymasa Tysiąclecia przygotowane przez p. Agnieszkę Radwańską. Wyłożona była także Kronika Szkolna, w której wpisano wiele życzliwych słów pod adresem społeczności szkolnej. Dekoracje i wystrój sali gimnastycznej, szkoły i remizy OSP przygotowały panie Aneta Serafin, Jolanta Micek i Aneta Feret, Sylwia Kos, Patrycja Florek, Elżbieta Knap oraz pan Paweł Kaczor. O pamiątkowe upominki dla gości zatroszczyła się pani Aniela Dydo z uczniami. Prezentację multimedialną prezentującą osobę bł. Kardynała Wyszyńskiego przygotowała p. Elżbieta Gil.

Nadanie imienia szkole było świętem, które zapamiętamy na długo. Z pewnością pozostanie jednym z najważniejszych w historii naszej szkoły. Poprzez nadanie imienia szkoła zyskała indywidualną tożsamość, wyróżniającą ją spośród innych placówek, weszła także do Rodziny Szkół im. Kardynała i wzbogaciła swoją obrzędowość. Wybór patrona dał nauczycielom możliwość oparcia działań w procesie wychowawczym szkoły na osiągnięciach i autorytecie Wielkiego Rodaka – Stefana Wyszyńskiego.

O uroczystości nadania imienia naszej szkole można przeczytać w prasie lokalnej, na stronach:

https://www.rdn.pl/news/prymas-tysiaclecia-zostanie-patronem-szkoly

https://tarnow.gosc.pl/doc/7601595.Straszecin-Wielkosc-starego-drzewa

https://debica.tv/blogoslawiony-kardynal-stefan-wyszynski-patronem-szkoly-podstawowej-w-woli-wielkiej/

https://gminazyrakow.pl/2022/06/06/fotorelacja-z-uroczystosci-poswiecenia-sztandaru-i-nadania-szkole-podstawowej-w-woli-wielkiej-imienia-blogoslawionego-kardynala-stefana-wyszynskiego/

https://debica24.eu/artykul/szkola-z-patronem-i/898431

FUNDATORZY SZTANDARU

Prezes PEXPOL z Dębicy p. Katarzyna Weryńska- Kania

Prezes Darco z  Debicy p. Łukasz Darłak

Prezes Dom – TRAS ze Staszęcina p. Mariusz Lis

Bank Spółdzielczy w Żyrakowie

Ks. Prałat Bogusław Czech

Przewodnicząca Rady Gminy w Żyrakowie p. Maria Bodzioch

  1. Agnieszka i Konrad Bielatowicz

Dyrektor Szkoły p. Urszula Dydo

Prezes firmy Unidex ze Straszęcina p. Jan Kania 
Prezes Zakładów  Przemysłowych p. Stanisław  Przetacznik

  1. Jan i Justyna Moskal

Rada Sołecka Woli Wielkiej

Stowarzyszenie  Koło Gospodyń Wiejskich „Wolanki”

  1. Edyta i Rafał Lisowscy

Sołtys Woli Wielkiej  p .Halina Kuszowska

Samorząd Uczniowski SP w Woli Wielkiej

 

SPONSORZY UROCZYSTOŚCI NADANIA IMIENIA SZKOLE

Nauczyciele i pracownicy  Szkoły Podstawowej w Woli Wielkiej

Stowarzyszenie „Przyjaciół Szkoły  SP w Woli Wielkiej”

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Wolanki”

Urząd  Gminy w Żyrakowie

Rodzice  i Rada Rodziców

  1. Bogusław i Aniela Dydo
  2. Elżbieta i Artur Depowscy

Bank Spółdzielczy w Żyrakowie

Rada Sołecka

  1. Józef Reguła

Piekarnia  Zbigniew Kaczor Góra Motyczna

Rolmlek  Mielec