„Cyfrowa Gmina” Żyraków

Na podstawie podpisanej umowie o powierzenie grantu Gmina Żyraków otrzymała dofinansowanie w wysokości 428 310,00 zł.  Grant został przyznany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Środki te zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i sieciowego, który zwiększy bezpieczeństwo pracy systemów oraz zwiększy wydajność pracy w sieci LAN, jak również poprawi cyberbezpieczeństwo w Urzędzie, placówkach oświatowych oraz jednostkach podległych. W ramach projektu wykonana zostanie również diagnoza cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Żyrakowie.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”, w związku ze wsparciem z REACT-EU.