Opłata za odpady

     W związku z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zmianami do ustawy, Gmina Żyraków że od dnia 01 kwietnia 2020 roku  na terenie Gminy Żyraków zmieniła metodę naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

wynosi:

  1.  stawka opłaty miesięcznej zbiórki selektywnej (segregacja)  wynosi za 1 osobę zamieszkującą nieruchomość 23 złote (Uchwały Rady Gminy Żyraków z dnia 30 grudnia 2019 roku Nr XII/144/19).
  2.  jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 69 zł miesięcznie od mieszkańca
  3. Mieszkańcy, którzy posiadają kompostowniki mogą dokonać odliczenia  w wysokości 2 złote miesięcznie za 1 osobę zamieszkującą nieruchomość

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania bez wezwania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminach kwartalnych:

  • do 15 marca, 
  • do 15 czerwiec
  • do 15 września, 
  • do 15 grudnia

Wpłaty można dokonać w Kasie Urzędu Gminy lub na indywidualny rachunek bankowy mieszkańców

Ważne!
Niezapłacone w terminie zobowiązanie pieniężne zgodnie z Ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (D.U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.) podlega ściągnięciu  w postępowaniu egzekucyjnym. Brak uregulowania zaległości wskazanej w upomnieniu do którego zgodnie art. 15 § 2 w/w ustawy dodatkowo doliczane zostają koszty upomnienia w kwocie 16 zł będzie skutkować wystawieniem tytułu wykonawczego i skierowaniem sprawy do Urzędu Skarbowego.