Granty PPGR – oświadczenia o zachowaniu trwałości projektu

Przypominamy, że zgodnie z zawartą Umową darowizny w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” pomiędzy Gminą Żyraków, a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub pełnoletnim uczniem każdy obdarowany zobowiązany jest do złożenia raz w roku oświadczenia o zachowaniu trwałości projektu, przez okres dwóch lat od dnia zakończenia projektu.
Wypełnione i podpisane oświadczenia należy składać do 30 listopada 2023 r. w Zespole Obsługi Finansowo – Administracyjnej w Żyrakowie, w godzinach 7:00-15:00
Przypominamy, że oświadczenie składa rodzic (lub pełnoletni uczeń), z którym została podpisana Umowa darowizny.

Oświadczenie procedura monitorowania