Jesteś tutaj:

Autor: adam

 

Żyrakowski Spichlerz Artystyczny w Dworku w Żyrakowie został bogato zapełniony, a to dzięki twórczości aż 25 artystów z Gminy Żyraków, którzy tutaj tworzyli i nadal tworzą. W najszerszym zakresie przedstawiony został dorobek artystów, których już z nami nie ma, a także wyeksponowane dziedziny artystyczne, które tkwią w skromnych zaciszach naszej gminy.

Efekty działań przerosły zamierzone oczekiwania, nie spodziewano się, że uda się zaangażować w ten projekt tak wiele osób, gdyż najpierw w każdej miejscowości Gminy Żyraków powstały grupy badawcze w celu poszukania i wskazania osób uzdolnionych artystycznie. Na tej wystawie dumnie zaprezentowano różnorodność sztuki w odsłonach malarstwa, rzeźby, poezji, grafiki i rękodzieła w postaci wyrobów szydełkowych, obrazów wykonanych haftem krzyżykowym, na nawet pierniki artystyczne dekorowane. Przedstawiono artystów zarówno znanych, jak i nieznanych, a niektóre dzieła są pierwszy raz eksponowane. Podczas wernisażu lokalni poeci – Zdzisław Gil z Bobrowej i Kamil Tarała deklamowali swoje wiersze.

Więcej „Wernisaż wystawy „Żyrakowski Spichlerz Artystyczny””

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrakowie w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, prowadzi nabór osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w tym zakresie, spełniających następujące kryteria:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  a) o stopniu znacznym lub
  b) o stopniu umiarkowanym albo
  c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b. zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.).

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
c) załatwianiu spraw urzędowych;
d) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
e) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.
Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia, którą należy dostarczyć do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie do dnia 08 listopada 2022 r., w godzinach urzędowania.
Kwalifikacja do programu osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w oparciu o Kartę zgłoszenia oraz potwierdzenie uprawnienia do korzystania z usług asystencji osobistej osoby niepełnosprawnej.

Więcej na stronach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrakowie

Informacja

         Na podstawie art. 34 ust. 1  ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( Dz. U. z 2022r. poz. 2236 ) Wójt Gminy Żyraków  informuje o przystąpieniu Gminy Żyraków do zakupu tego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wójt Gminy Żyraków

Marek Rączka

Komunikat

dla mieszkańców Gminy Żyraków zainteresowanych zakupem węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach

Szanowni Państwo, 

W związku z możliwością preferencyjnego zakupu węgla za pośrednictwem samorządu, informujemy zainteresowanych mieszkańców, iż Wniosek na zakup węgla można składać na piśmie w Urzędzie Gminy  w Żyrakowie w godzinach pracy urzędu (pokój nr 2), lub za pomocą skrytki e-PUAP. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym.

Węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła kupić osoba, której wypłacono lub przyznano dodatek węglowy.

Wzór wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dostępny jest bezpośrednio w Urzędzie Gminy lub poniżej:

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa. 

Wójt Gminy Żyraków

Marek Rączka

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) rozpoczął II edycję kampanii informacyjnej „Wybieraj Bezpieczną Żywność” #EUChooseSafeFood.

Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat roli nauki w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności oraz zachęcenie konsumentów do dokonywania świadomych wyborów żywieniowych. Kampania o zasięgu unijnym umożliwia konsumentom łatwy dostęp do praktycznych informacji przydatnych podczas kupowania i spożywania żywności – od pomocy przy czytaniu etykiet, przez informacje na temat istoty i zasadności stosowania suplementów diety, do wskazówek na temat przygotowania i przechowywania produktów spożywczych.

Konsumenci w Unii Europejskiej należą do najlepiej chronionych i poinformowanych o zagrożeniach w łańcuchu żywnościowym obywateli na świecie. Unijny system bezpieczeństwa żywności wytycza odpowiednie zasady i wymagania dla przedsiębiorców, organów kontrolnych, jak również daje konsumentom prawo do dostępu do wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa produkcji, przetwarzania, pakowania, etykietowania i sprzedaży żywności.

W ramach tego systemu niezależni eksperci EFSA przeprowadzają ocenę ryzyka na podstawie przeglądu danych naukowych i badań. EFSA współpracuje z krajowymi organami bezpieczeństwa żywności oraz instytucjami naukowymi w całej Europie, z krajowymi partnerami, a także międzynarodowymi organizacjami, aby wymagania dot. bezpieczeństwa żywności opierały się na rzetelnych dowodach naukowych. Kluczowym przesłaniem kampanii jest zachęcenie obywateli do dokonywania świadomych i pewnych wyborów żywieniowych.

Więcej „Rusza II odsłona kampanii EFSA „Wybieraj bezpieczną żywność””

Co możemy robić:

 • Wspierajmy szkoły w 100% wolne od tytoniu, aby chronić dzieci i młodzież przed narażeniem na bezpośrednie, bierne i trzecie palenie
 • Podnośmy świadomość na temat wpływu tytoniu na środowisko i uwrażliwiać społeczeństwo, w szczególności młodzież
 • Wspierajmy redukcję chemikaliów, w tym śladu węglowego, aby chronić młodsze pokolenie przed szkodliwymi skutkami środowiskowych odpadów tytoniowych
 • Podnośmy świadomość na temat wpływu tytoniu na środowisko w całym cyklu życia, począwszy od uprawy, produkcji, dystrybucji, użytkowania i odpadów
 • Zaprezentujmy problem odpadów tytoniowych w miejscach publicznych i społecznościach
 • Popierajmy krajowe zakazy dotyczące tworzyw sztucznych jednorazowego użytku
 • Ujawniajmy taktyki i wysiłki przemysłu tytoniowego, aby „zazielenić” jego reputację i produkty, reklamując się jako przyjazne dla środowiska

Więcej „Szkodliwy wpływ przemysłu tytoniowego na środowisko jest ogromny”

Do góry

Skip to content