Jesteś tutaj:

Autor: adam

Informacja dla mieszkańców Gminy Żyraków

Szanowni Mieszkańcy

Wójt Gminy Żyraków informuje, że od września 2023 r. rozpoczynają się kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Ich celem jest zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego: gleby, wód gruntowych i zbiorników wodnych.

W myśl art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.), każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadów w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Żyraków.

Zgodnie z §7 Uchwały Nr XXI/232/20 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 2 grudnia 2020 r. o regulowaniu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyraków (tekst jedn. Dz.U. Woj. Podk. z 2020 r. poz.5018) podczas kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury) uprawnionym pracownikom Urzędu Gminy Żyraków. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania  gromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna zapewnić aby zbiorniki te nie ulegały przepełnieniu, nie rzadziej niż dwa razy do roku. W przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków).

W związku ze zmianą przepisów z dnia 9 sierpnia 2022 r. dotyczącym art. 6 ust. 5aa Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku   w gminach  Wójt Gminy Żyraków zobowiązany jest prowadzić kontrolę w tym zakresie co najmniej raz na dwa lata.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni to uczynić jak najszybciej.

Więcej „Informacja o kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb).”

Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie wraz ze współorganizatorami: Wójtem Gminy Żyraków, Zespołem Szkół w Żyrakowie oraz Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie po raz 12 włączyła się w Ogólnopolską Akcję Narodowego Czytania, której celem jest popularyzowanie czytelnictwa oraz wzmacnianie poczucia kulturowej i narodowej tożsamości. Nad Niemnem to jeden z najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.

9 września na hali ZS w Żyrakowie spotkaliśmy się ,,przy polskim stole” na wspólnym czytaniu Nad Niemnem z rodziną Korczyńskich i Bohatyrowiczów. Tegoroczne czytanie połączone było z muzyką i piosenkami ludowymi w wykonaniu Gminnego Zespołu Artystycznego ,,Po Naszemu”. Zarówno scenografia, jak i muzyka oddały klimat nadniemeńskiej przyrody, sielskiej wsi polskiej, która u Orzeszkowej towarzyszy emocjom i społecznym zmaganiom bohaterów.

Więcej na stronach Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie…

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Żyrakowie informuje, że w związku z wystąpieniem w dniu 26 – 30 sierpnia 2023 r. na terenie Gminy Żyraków niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. deszczu nawalnego istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie szacowania szkód powstałych w uprawach rolnych.
Wnioski wraz z kopią wniosku o jednolite płatności obszarowe na 2023 r. należy składać do 15.09.2023 r. drogą elektroniczną (EPUAP lub e-mail gmina@zyrakow.pl) lub w siedzibie Urzędu Gminy w Żyrakowie 39-204 Żyraków 137, (parter pok. Nr 2)
Do pobrania wniosek.

W ramach programu „Działaj Lokalnie” edycja 2023 nagoszyńska jednostka otrzymała dofinansowanie w wysokości 6000 zł na realizację projektu pn. „Altanowa integracja”. Realizacja projektu trwa od początku lipca. Celem projektu jest integracja mieszkańców sołectwa poprzez wspólne działanie, wykonanie prac polegających na budowie drewnianej altany przy nowo powstającym placu zabaw. – Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie części działki obok Remizy OSP, przy której powstaje nowy plac zabaw, ale niestety bez miejsca i możliwości organizowania spotkań szkoleniowych, integracyjnych na świeżym powietrzu, „pod chmurką”. W ramach prac społecznych, wspólnymi siłami mieszkańcy Nagoszyna zagospodarują teren przy Remizie OSP poprzez wykonanie drewnianej altanki, wraz z rekultywacją i nasadzeniem roślinności wokół niej oraz uzyskaniem najdogodniejszych warunków korzystania z walorów centralnego miejsca w części miejscowości – mówi Kamil Wolski Prezes OSP.
Na koniec realizacji projektu strażacy planują zorganizować spotkanie integracyjne połączone z otwarciem altany, na którym przeprowadzą krótkie szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, dokonają podsumowania działań i rezultatów realizacji projektu. Druhny i druhowie zachęcają mieszkańców do udziału w projekcie.

Projekt dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami: Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków, Gminą Jodłowa

 

Więcej „Strażacy z Nagoszyna zapraszają do realizacji projektu!”

Urząd Gminy w Żyrakowie informuje, że 24 września 2023 r. odbędą się wybory do Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej.

Osobami uprawnionymi do głosowania w wyborach do izb rolniczych są:

  • osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, które posiadają gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy,
  • podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolniczej,
  • członkowie Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych posiadający w nich wkłady gruntowe.

Tylko ci podatnicy będą umieszczeni na listach do głosowania.

Z listami wyborców można będzie zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Żyrakowie, Żyraków 137  pok. nr 17,  w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek – piątek godz. 7.00 – 15.00  w terminie od 25 sierpnia 2023 r.

Rolnik spełniający jedno z powyższych kryteriów, może ubiegać się o mandat członka Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej.

W celu rejestracji należy złożyć następujące dokumenty:

  • zgłoszenie kandydata,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  • oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności,
  • lista co najmniej 50 podpisów członków izby rolniczej popierających kandydata.

Druki można otrzymać w Urzędzie Gminy, w biurach Podkarpackiej Izby Rolniczej lub pobrać ze strony www.piragro.pl. Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 04.09.2023 r. w siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej Urządu Gminy w Żyrakowie, Żyraków 137 pok. nr 17, w godzinach pracy urzędu. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów zostanie ogłoszony dodatkowy nabór, który będzie trwać do 08.09.2023 r.  Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Podkarpackiej Izby Rolniczej www.piragro.pl w zakładce Wybory 2023.

W dniu 26 lipca 2023 r. dziękowaliśmy naszej Koleżance Basi Grzyb za ponad 28 lat wspólnej pracy. Ten czas pozostanie z nami wraz z niezliczoną ilością historii i tych radosnych i pewnie też tych smutnych, ale są to nasze wspólne wspomnienia, które nas łączą. W imieniu pracowników podziękowania Pani Basi złożył Wójt Gminy Żyraków za jej pracę, poświęcenie i zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnej. Pani Basiu! Chcemy wyrazić wdzięczność za koleżeńską postawę, optymizm i uśmiech, którymi codziennie nas obdarowywałaś. Składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, pomyślności, szczęścia w życiu osobistym oraz realizacji wszelkich planów, których do tej pory nie udało się zrealizować.

Więcej „Podziękowania za współpracę”

Do góry

Skip to content