Jesteś tutaj:

Autor: klipinski

W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM NR 25/2021

WOJEWODY PODKARPACKIEGO

z dnia 29 lipca 2021 r.

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń w województwie podkarpackim

Ustanawia się obszar objęty ograniczeniami wokół ognisk choroby ASF tj. obszar zapowietrzony w promieniu 3 km od ognisk choroby, obejmujący miejscowość Korzeniów.

 

  1. Na obszarze zapowietrzonym, wprowadza się zakazy dotyczące czynności, w tym przemieszczeń, w odniesieniu do zwierząt, produktów i innych materiałów w obrębie, z lub do obszaru zapowietrzonego, tj. zakazuje się:

1) przemieszczania świń, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,

2) pozyskiwania i przemieszczania materiału biologicznego od świń, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,

3) przywożenia lub wywożenia zwierząt innych niż świnie, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,

4) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem drogowego lub kolejowego tranzytu świń bez rozładunku lub zatrzymywania na tym obszarze oraz z wyłączeniem wywozu świń, do wyznaczonej przez niego rzeźni w zaplombowanych przez niego środkach transportu, za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

5) zakazu wymienionego w pkt 4 nie stosuje się do świń pochodzących spoza obszaru zapowietrzonego, przewożonych do rzeźni znajdującej się na tym obszarze w celu bezpośredniego uboju,

6) organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń zwierząt,

7) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

8) przemieszczania materiału paszowego pochodzenia roślinnego i słomy otrzymanych z obszaru zapowietrzonego, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,

9) przemieszczania produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,

10) przemieszczania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

  1. Na obszarze zapowietrzonym, nakazuje się:

1) ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność ze świniami oraz wszystkich osób wchodzących do gospodarstwa i opuszczających gospodarstwa, w których

utrzymywane są świnie, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

2) oczyszczenie, odkażanie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

3) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym i utrzymywanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego;

4) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego na terenie gospodarstwa;

5) niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez wszystkich posiadaczy świń o każdym przypadku padłej lub chorej świni w gospodarstwie;

6) przeprowadzenie przez urzędowych lekarzy weterynarii co najmniej jednej wizytacji każdego gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie.

 

Ustanawia się obszar objęty ograniczeniami wokół ognisk choroby ASF tj. obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń sięgający

7 km poza obszar zapowietrzony (w promieniu 10 km od ogniska choroby), obejmujący miejscowości: Wola Żyrakowska, Nagoszyn, Bobrowa, Bobrowa Wola, Mokre

 

  1. Na obszarze zagrożonym, wprowadza się zakazy dotyczące czynności, w tym przemieszczeń, w odniesieniu do zwierząt, produktów i innych materiałów w obrębie, z lub do obszaru zagrożonego tj. zakazuje się:

1) przemieszczania świń, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,

2) pozyskiwania i przemieszczania materiału biologicznego od świń, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,

3) przywożenia lub wywożenia zwierząt innych niż świnie, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,

4) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem drogowego lub kolejowego tranzytu świń bez rozładunku lub zatrzymywania na tym obszarze oraz z wyłączeniem wywozu świń, do wyznaczonej przez niego rzeźni w zaplombowanych przez niego środkach transportu, za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,

5) zakazu transportu wym. w pkt 4 nie stosuje się do świń pochodzących spoza obszaru zagrożonego przewożonych do rzeźni znajdującej się na tym obszarze w celu bezpośredniego uboju,

6) organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń zwierząt,

7) przemieszczania obornika, w tym zużytej ściółki i używanej ściółki pochodzącej od świń, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

8) przemieszczania materiału paszowego pochodzenia roślinnego i słomy otrzymanych z obszaru zapowietrzonego, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,

9) przemieszczania produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii,

10) przemieszczania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

  1. Na obszarze zagrożonym, nakazuje się:

1) ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność ze świniami oraz wszystkich osób wchodzących do gospodarstwa i opuszczających gospodarstwa, w których utrzymywane są świnie, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

2) oczyszczenie, odkażenie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

3) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym i utrzymywanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego;

4) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego na terenie gospodarstwa;

5) niezwłoczne powiadamianie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii przez wszystkich posiadaczy świń o każdym przypadku padłej lub chorej świni w gospodarstwie;

6) przeprowadzenie wizytacji gospodarstw utrzymujących świnie przez urzędowych lekarzy weterynarii.

Zarząd Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza producentów rolnych, rolników, hodowców, ogrodników oraz sadowników do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu o tematyce:  „Sprzedaż bezpośrednia władnych produktów.”

PILZNO– Dom Kultury w Pilźnie

6 sierpnia (piątek) 2021 r.

8:30 – 15:00

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie wykładu oraz warsztatów.

Moduł I – 3 godz.
Aspekty prawno-podatkowe sprzedaży własnych produktów.

Moduł II – 3 godz.
Dobre praktyki i zagadnienia praktyczne

Więcej „Bezpłatne szkolenie dla rolników!”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROGRAM MALUCH + 2021

„GMINNY ŻŁOBEK W ŻYRAKOWIE, ZAWIERZBIE 62A, 39-204 ŻYRAKÓW ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA UTWORZONYCH DO DNIA 31 STYCZNIA 2021 R. W RAMACH PROGRAMU „MALUCH”, „MALUCH PLUS” LUB „MALUCH+” 45 MIEJSC  OPIEKI”

DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA 43 200 zł

Dotacja celowa jest przeznaczona na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W dniu 29 lipca 2021r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żyrakowie odbyło się uroczyste pożegnanie Pani Grażyny Pastuła, która po długoletniej czynnej pracy zawodowej przeszła na emeryturę.

Wójt Gminy Żyraków – Marek Rączka skierował pod adresem Pani Dyrektor słowa uznania i podziękowanie za ponad czterdziestoletnią pracę w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żyrakowie oraz zaangażowanie w upowszechnianiu czytelnictwa i kultury słowa, za życzliwość, wsparcie i przyjaźń, rzetelność, obowiązkowość, zdyscyplinowanie i profesjonalizm, z jakim wykonywała swoją pracę.

W uroczystości udział wzięli także : Przewodnicząca Rady Gminy w Żyrakowie – Maria Bodzioch, Zastępca Wójta – Grzegorz Reguła, , Sekretarz Gminy Żyraków – Marta Erazmus, Skarbnik Gminy – Celina Byś, Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie – Aneta Domaradzka, pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Żyrakowie, na czele z Zastępcą – Anną Glinka.

Uroczystość uświetniła obecność koleżanek z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy, na czele z byłą Dyrektor – Panią Marzeną Kowalską.  

Życząc dobrego zdrowia, pogody ducha, twórczych sił i aktywności do zrealizowania swoich planów i zamierzeń, Wójt wręczył Pani Dyrektor kwiaty wraz z okolicznościowym grawertonem.

W ramach Wakacyjnej Akcji Integracji 31 lipca 2021 r. w Żyrakowie odbył się Piknik Rodzinny. Jeszcze w sobotnie południe wydawało się, że deszcz pokrzyżuje wszystkie planowane atrakcje, jednak wraz z rozpoczęciem wydarzenia na Rynku w Żyrakowie wyjrzało słońce. Na początku przy scenie zgromadzili się najmłodsi uczestnicy imprezy, którzy bawili się razem ze Zuzą i Bimbkiem ze Studio Fama. Dużym zainteresowaniem cieszył się kącik artystyczny przygotowany przez Panie ze Świetlic Wiejskich Gminy Żyraków, które zaprosiły dzieci do stoisk z tatuażami, skręcanymi balonami, pleceniem warkoczyków, malowaniem twarzy oraz na zajęcia rękodzielnicze i plastyczne. Ponadto każdy mógł skorzystać z dmuchanego placu zabaw, stoiska z popcornem i watą cukrową czy z ogrodowego turnieju szachowego. Nie zabrakło również folkowej nuty w wykonaniu Zespołu Artystycznego działającego przy Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. Wydarzeniu towarzyszyła akcja „Żyraków się szczepi”, podczas której mieszkańcy gminy mogli się zaszczepić przeciwko Covid- 19 w mobilnym punkcie Centrum Medycznego „Medyk”. Z kolei w punkcie „Urząd Gminy na świeżym powietrzu” mieszkańcy mieli możliwość złożyć obowiązkową deklarację o źródłach ogrzewania budynków oraz wypełnić formularz w Powszechnym Spisie Ludności. Druhowie z  Jednostka OSP KSRG Żyraków zaprezentowali nowy wóz strażacki, a na stoisko gastronomiczne zaprosił Bar „Zagroda”. Impreza zakończyła się zabawą taneczną przy rytmach zespołu muzycznego „SEKEND”. Piknik Rodzinny poprowadziła Pani Sylwia Muciek. Organizatorami byli Wójt Gminy Żyraków oraz Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie. Dziękujemy za Waszą obecność!

Są pieniądze dla chętnych na realizację działań. Nikogo nie trzeba przekonywać, że w gminie Żyraków społeczników nie brakuje, więc w Dworku  w Straszęcinie znów zrobiło się gwarno, bo to oni poszukiwali środków finansowych na  realizację działań. Justyna Jacek z Lokalnej Grupy Działania Trygon – Rozwój i Innowacja zachęcała ich do udziału w konkursie grantowym PIL2021. Nabór do konkursu w roku 2021 rozpoczął  się 14 lipca i trwać będzie w następujących terminach:  ścieżki „Oddolne inicjatywy mieszkańców”, Rozwój młodej organizacji” i „Mikrodotacje branżowe” – od 14 lipca 2021 r. do 4 sierpnia 2021 r. roku do godz.

16:00 ścieżka „Wygraj w Tysiąca – młodzież w działaniu” – w trybie ciągłym od 14 lipca 2021 r. do 15 października 2021 r., przy czym rozstrzygnięcia złożonych w danym okresie wniosków będą dokonywane raz w miesiącu. Realizacja nagrodzonych inicjatyw odbywać się będzie w terminie od 1 września do 30 listopada. Można pozyskać w zależności od rodzaju wybranej ścieżki: 9 000, 6 000, 4 000 i 1

000 zł. Wójt Gminy Marek Rączka podkreśla, że w gminie Żyraków liderów wielu lokalnych inicjatyw nie brakuje, więc zainteresowanie pozyskaniem środków będzie duże. Spotkanie organizowało Stowarzyszenie Razem Zdziałamy Więcej oraz Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.

Więcej „Ostatni dzwonek na złożenie wniosku o dofinansowanie”

Zarząd Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza producentów rolnych, rolników, hodowców, ogrodników oraz sadowników do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu o tematyce:  „Sprzedaż bezpośrednia władnych produktów.”

PILZNO– Dom Kultury w Pilźnie

6 sierpnia (piątek) 2021 r.

8:30 – 15:00

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie wykładu oraz warsztatów.

Moduł I – 3 godz.
Aspekty prawno-podatkowe sprzedaży własnych produktów.

Moduł II – 3 godz.
Dobre praktyki i zagadnienia praktyczne

 W ramach szkolenia przewidziany jest serwis kawowy oraz gorące danie obiadowe.

Rolnicy biorący udział w szkoleniu będą mieli prawo uczestniczyć w TARGU REGIONALNYM w Tarnowie w dniu 19 września 2021 r., na którym zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu z zakresu wiedzy zdobytej na szkoleniu. Pula nagród finansowych w konkursie to 10 tys. zł.

Liczba miejsc ograniczona!

Zapoznaj się z Regulaminem uczestnictwa, następnie wypełnij i prześlij kompletną kartę zgłoszeniową!

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Informacje i zapisy:

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
WSZECHNICA EDUKACYJNA
Tel. 14 623 55 12
e-mail: wszechnica@tarr.tarnow.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sprzedaż własnych produktów – szansa dla rolnictwa
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Do góry

Skip to content