Oferta realizacji zadania publicznego

W dniu 17 sierpnia 2020 roku do Wójta Gminy Żyraków wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego  w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej , pielęgnacji polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej pn. Wydanie publikacji pt. „Historia wsi Korzeniów na przestrzeni wieków. Ludzie związani z Korzeniowem”.

W związku z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłaszać uwagi dotyczące oferty, pisemnie w sekretariacie Urzędu, listownie na adres: Urząd Gminy w Żyrakowie, 39-204 Żyraków 137, lub drogą elektroniczną: gmina@zyrakow.pl

OGŁOSZENIE