Aktualności

Departament Administracji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem z dnia 21 stycznia 2016 r., znak: DAP-WRKL-0158-2/2016 poinformował, że Urząd Gminy w Żyrakowie otrzymał certyfikat CAF w związku z pozytywną decyzją w zakresie przyznawania Poświadczenia Jakości Zastosowania CAF. Lista samorządów wyróżnionych Certyfikatem Skutecznego Użytkowania CAF znajduje się na stronie www.administracja.mac.gov.pl w zakładce Baza Wiedzy. Proces Poświadczania Jakości Zastosowania CAF realizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (poprzednio Ministerstwo Administracji  Cyfryzacji) w ramach projektu Systemowe Wsparcie Procesów Zarządzania w JST. Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Sprawy możliwe do załatwienia w Urzędzie Gminy w Żyrakowie za pośrednictwem platformy e-PUAP:

Sprawy ogólne:  

 • Pismo ogólne do podmiotu publicznego: Adres: /6p4tfoi07c/skrytka

Wybory i referenda:

 • Dopisanie do spisu wyborców
 • Skreślenie z rejestru wyborców
 • Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
 • Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • Udostępnienie rejestru wyborców
 • Wniosek o udostępnienie spisu wyborców
 • Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców.
 • Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.
 • Zawiadomienie o wpisaniu lub dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania
 • Zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców
 • Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.
 • Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Sołectwa:

 • Informacja zbiorcza o wysokości środków funduszu sołeckiego w gminach

Sprawy obywatelskie: USC

 • Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
 • Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Ewidencja ludności /sprawy obywatelskie:

 • Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
 • Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
 • Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 • Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 • Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców i usunięcie niezgodności w przypadku ich wystąpienia
 • Udostępnianie z Rejestru Dowodów Osobistych dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
 • Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zarejestruj się na www.login.gov.pl i załatw sprawę przez Internet.

Urząd Gminy Żyraków na podstawie umowy z dnia 19 lutego 2015 roku uczestniczy w projekcie  „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST” w zadaniu pn. „Przegląd standardów zarządzania jakością (CAF/PRI) w JST”

Model CAF (Common Assessment Framework)  – Wspólna Metoda Oceny jest narzędziem stosowanym przez organizacje administracji publicznej w całej Unii Europejskiej do oceny oraz doskonalenia systemu zarządzania.  Metoda samooceny proponowana w ramach CAF opiera się na założeniu, iż osiągnięcie pożądanych rezultatów działań organizacji zależy od jakości przywództwa, wpływającego na politykę i strategię, zarządzania zasobami ludzkimi, działań w zakresie nawiązywania związków partnerskich, zasobów i procesów zarządzania zmianą. Dzięki niej organizacje wyrażające chęć wdrożenia systematycznego procesu doskonalenia swoich działań uzyskują proste, przystosowane do specyfiki sektora administracji publicznej, narzędzie samooceny. Samoocena oparta o Model CAF dostarcza organizacji informacji będących podstawą do doskonalenia systemu zarządzania organizacją, poprzez:

 • identyfikację mocnych stron,
 • identyfikację obszarów do doskonalenia,
 • opracowanie i wdrożenie zbioru dobrych praktyk,
 • możliwość porównania wyników z innymi jednostkami administracji publicznej (benchmarking), 
 • wsparcie dla organizacji w procesie przedwdrożeniowym systemów zarządzania jakością lub w procesie doskonalenia systemu zarządzania.

Stowarzyszenie „Łączymy Pokolenia Mokre Wczoraj i Dziś” – Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrem

Adres: 39-209 Zasów, Mokre 53
KRS 0000306514
Prezes Danuta Czerwiec
 

Koło Gospodyń Wiejskich w Zasowie – Zasowianki

39-209 Zasów 124 A
KRS 0000310510
Prezes Renata Przydzielska


Stowarzyszenie Mój Straszęcin

39-218 Straszęcin 115
KRS 0000315686
Prezes Agnieszka Boro


Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „GÓRZANKI” w Górze Motycznej

39-204 Żyraków, Góra Motyczna 31/3
KRS 0000391064
Prezes Danuta Sujdak
 

Stowarzyszenie Góra Możliwości w Górze Motycznej

39-204 Żyraków, Góra Motyczna 31
KRS 0000396042
Prezes Agnieszka Zych
 

Bobrowskie Stowarzyszenie Aktywnych „Łączymy Pokolenia” w Bobrowej

39-203 Nagoszyn, Bobrowa 136
KRS 0000405271
Prezes Aneta Sojka
 

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Żyrakowie

39-204 Żyraków, Żyraków 127
KRS 0000411497
Prezes Katarzyna Kania
 

Stowarzyszenie „Razem Zdziałamy Więcej” w Straszęcinie

39-218 Straszęcin 190
KRS 0000430951
Prezes Krystyna Kania
 

Stowarzyszenie „Nagoszyn Otwarty na Zmiany” – Koło Gospodyń Wiejskich w Nagoszynie

39-203 Nagoszyn 19
KRS 0000455346
Prezes Stefania Grzyb
 

Podkarpackie Stowarzyszenie Producentów Materiału Szkółkarskiego w Zasowie

39-209 Zasów 94
KRS: 0000116569
Prezes Zofia Ryczek
 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych, Edukacyjnych, Zdrowotnych „Dębina”

39-203 Nagoszyn, Bobrowa Wola 77C
KRS 0000452339
Prezes: Halina Głowacka
 

 Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska Straszęcin

39-218 Straszęcin 115
KRS 0000480748
Prezes: Marek Szymaszek

 Koło Gospodyń Wiejskich „Wolanki” – w Woli Wielkiej

39-218 Straszęcin, Wola Wielka 35
KRS: 0000555440
Prezes: Halina Kuszowska

Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość”

39-204 Żyraków, Wola Żyrakowska 20
KRS 0000564489
Prezes: Aneta Niedzielska

 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Woli Wielkiej

39-218 Straszęcin, Wola Wielka 31A
KRS: 0000576684
Prezes: Aneta Serafin

 „Nasz Korzeniów” Koło Gospodyń Wiejskich w Korzeniowie

39-203 Nagoszyn, Korzeniów 74A
KRS: 0000607798
Prezes: Anna Jaszcz

 Stowarzyszenie „Dla Zawierzbia”

39-204 Żyraków, Zawierzbie 42D
Adres do korespondencji: 39-204 Żyraków, Zawierzbie 70
KRS: 0000607838
Prezes: Maria Ciba

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej w Straszęcinie

39-218 Straszęcin 113A
KRS: 0000626610
Prezes: Danuta Krawiec

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet Koło Gospodyń Wiejskich w Wiewiórce

39-209 Zasów, Wiewiórka 259
Prezes: Ewa Kizior

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Gminy Żyraków

39-218 Straszęcin 113
KRS: 0000633244
Prezes: Grzegorz Stec

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Żyrakowie

39-204 Żyraków 77
KRS: 0000663468
Prezes: Katarzyna Rachwał

Stowarzyszenie Nowy Dom

Zawierzbie 36, 39-204 Żyraków
KRS: 0000309958
Prezes: Magdalena Koczaj – Kizior

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Żyrakowskiej

Wola Żyrakowska 72A
Nr w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich:
1803070010
Przewodnicząca: Mariola Czaja

Koło Gospodyń Wiejskich „Bobrowianki” w Bobrowej

Bobrowa 103A
Adres do doręczeń:
Bobrowa 10A
Nr w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich:
1803070007
Przewodnicząca: Marzena Marzec

Koła Gospodyń Wiejskich w Nagoszynie „Kreatywne Kobiety”

Nagoszyn 200A
Nr w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich:
1803070013
Przewodnicząca: Justyna Jachimiec

Stowarzyszenie Rozwoju Sportu Poprzeczka Wyżej

Żyraków 87A
KRS: 0000783086
Prezes: Adrian Światowiec

Polityka prywatności i plików cookies dla serwisów Urzędu Gminy w Żyrakowie.

Urząd Gminy w Żyrakowie przywiązuje wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy internetowe Urzędu Gminy w Żyrakowie (www.gminazyrakow.pl, www.zyrakow.pl) administrowane przez Urząd Gminy w Żyrakowie. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwisem. Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem serwisu przeznaczone są wyłącznie na użytek Urzędu Gminy w Żyrakowie.

Administrowanie serwisem

Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem serwisu www.gminzyrakow.pl oraz www.zyrakow.pl, Urząd Gminy w Żyrakowie wykonuje  we własnym zakresie: Urząd Gminy w Żyrakowie, 39-204 Żyraków 137, tel. 146807121 

Gromadzenie danych

I.Wszelkie dane pochodzące od użytkowników serwisu www.gminazyrakow.pl oraz www.zyrakow.pl gromadzone są na dwa sposoby:

 1. informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika – o podanie danych osobowych prosimy użytkowników korzystających z formularzy rejestracyjnych i kontaktowych;
 2. informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisów – wśród nich mogą być:
 • a)informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
 • b)adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią, 
 • c)pliki tekstowe (ang. „cookies”) wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.

II. Administratorem danych zawartych w serwisie www.gminazyrakow.pl oraz www.zyrakow.pl jest Urząd Gminy w Żyrakowie.

Mechanizm cookies

I. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu www.gminazyrakow.pl oraz www.zyrakow.pl.

II. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika.

III. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników serwisu www.gminzyrakow.pl oraz www.zyrakow.pl

IV. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach.

V. Urząd Gminy w Żyrakowie przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

 • właściwego dopasowania serwisu www.gminazyrakow.pl oraz www.zyrakow.pl do potrzeb użytkowników;
 • zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika;
 • tworzenia statystyk oglądalności serwisu www.gminzyrakow.pl oraz www.zyrakow.pl.

VI. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu www.gminazyrakow.pl oraz www.zyrakow.pl.

Wykorzystywanie danych

I. Dane zbierane w ramach serwisu www.gminzyrakow.pl oraz www.zyrakow.pl służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony serwisu www.gminzyrakow.pl oraz www.zyrakow.pl.

II. Dane te nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami Urzędu Gminy w Żyrakowie. Jednakże dostęp do danych posiada także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics (polityka prywatności Google Analytics).

III. Na podstawie informacji uzyskanych w ramach serwisu www.gminzyrakow.pl oraz www.zyrakow.pl, Urząd Gminy w Żyrakowie może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.

IV. Hosting serwisu www.gminzyrakow.pl oraz www.zyrakow.pl zapewnia firma INTERTELE S.A, która posiada dostęp do danych statystycznych generowanych przez ww. serwisy. 

Bezpieczeństwo

I. Urząd Gminy w Żyrakowie dokłada wszelkich starań, aby chronić serwis www.gminzyrakow.pl oraz serwis www.zyrakow.pl przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.

II. Serwis www.gminazyrakow.pl oraz www.zyrakow.pl zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Zalecamy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

Urząd Gminy w Żyrakowie
39-204 Żyraków 137

tel. 146807121
fax. 146807124

email:
gmina@zyrakow.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.zyrakow.pl
Adres skrytki na platformie e-PUAP: /6p4tfoi07c/skrytka

Sekretariat: 146807121
Wójt: 146807121
Sekretarz: 146807114

Referat finansowo podatkowy:
Skarbnik: 146807119
Podatki: 146807118
Księgowość: 146807109
Kasa: 146807110

Referat Administracyjno-Organizacyjny:
Obsługa Rady Gminy: 146807117
Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej i stron internetowych: 146807116

Referat Infrastruktury i Gospodarki Komunalnej:
Ochrona środowiska i gospodarowanie odpadami komunalnymi: 146807115
Budownictwo i kanalizacja: 146807101
Przetargi i inwestycje: 146807102

Referat Spraw Obywatelskich:
Ewidencja ludności i dowody osobiste, obsługa przedsiębiorców: 146807107
Urząd Stanu Cywilnego: 146807106

Inspektor Ochrony Danych
146807116


Godziny pracy urzędu:
Poniedziałek – Piątek w godz. 7.00 – 15.00


Do góry

Skip to content