Jesteś tutaj:

Kategoria: Projekty realizowane z Funduszy Europejskich

Cel:

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu dostępności usług wychowania przedszkolnego oraz podniesienie jego jakości na terenie Gminy Żyraków, a poprzez to wpływ na wyrównanie szans rozwojowych dzieci pozbawionych możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego.

Efekty realizacji: 

Przedmiotem projektu jest utworzenie przedszkoli w m. Góra Motyczna, Mokre, Wiewiórka, Wola Wielka oraz budowa nowego przedszkola publicznego w miejscowości Nagoszyn. Przedszkole w Nagoszynie podzielono na dwie części. Część edukacyjną, w której znajdować się będą sale oraz część zaplecza z kuchnią, jadalnią i pomieszczeniami pomocniczymi. Część edukacyjną podzielono na trzy oddziały. Przy każdym z nich będzie znajdować się toaleta przystosowana do użytkowania przez dzieci w wieku 3-6 lat oraz schowek z leżakownią. Przebudowa oddziałów przedszkolnych polega na wykonaniu nowych ścianek i instalacji w celu dostosowania do potrzeb przedszkola.

Całkowita wartość: 2 009 482,08 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 569 601,98 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP) Oś priorytetowa VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna poddziałanie 6.4.1 Przedszkola.


Cel:

Celem projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Żyraków” jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz zwiększony poziom produkcji energii z odnawialnych źródeł w generacji rozproszonej poprzez kompleksową termomodernizację obiektów:

  1. Termomodernizacja budynku remizy OSP w Bobrowej,
  2. Termomodernizacja  budynku remizy OSP w Zasowie,
  3. Termomodernizacja budynku remizy OSP  w Korzeniowie,
  4. Termomodernizacja budynku  PSP w Woli Wielkiej,
  5. Termomodernizacja budynku ZSP w Nagoszynie, 
  6. Termomodernizacja  budynku ZSP w Wiewiórce.    

Efekty realizacji: 

Roboty termomodernizacyjne obejmują: docieplenie fundamentów, docieplenie posadzek, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropów, roboty elektryczne, wymianę centralnego ogrzewania wraz z instalacją gazową oraz c.w.u., klimatyzację, wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, instalację odgromową oraz budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku szkoły 

Całkowita wartość: 3 720 466,57 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 234 755,49 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP) działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.


 

Nazwa operacji:
Budowa centrum wsi Góra Motyczna

Cel projektu:
Budowa terenu rekreacyjnego w centrum wsi Góra Motyczna.
Efekty realizacji:
Kształtowanie przestrzeni publicznej – 1 obiekt

Nazwa działania PROW 2014-2020.
                               

Wartość projektu: 589 325,00 zł.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 280 862,00 zł

Cel projektu:

Celem projektu jest kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z ochroną środowiska naturalnego
 w szczególności jakości wód powierzchniowych i podziemnych gmin, gleb oraz naturalnych ekosystemów powodowanych niedostatkami w infrastrukturze kanalizacyjnej na terenie Gmin Żyraków i Dębica.

Planowane efekty:

Gmina Żyraków jako Lider Projektu wraz z gmina partnerską – Gminą Dębica oraz Gmina Ropczyce realizuje projekt pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – etap II”. Przedmiotem projektu na terenie Gminy Żyraków jest Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Żyrakowska na działce nr 833/2 polegająca na wykonaniu instalacji płukania i odwadniania piasku oraz instalacji higienizacji osadów wraz z wiatami magazynowymi.  Przedmiotem projektu na terenie Gminy Ropczyce jest objęte 4 zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami oraz rurociągu tłocznego z przepompownią ścieków w Ropczycach przy ul. Kolonia i ul. Rzeszowskiej; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami ścieków wraz z ich zasilaniem energetycznym oraz położenie odcinka sieci wodociągowej dla os. Brzyzna w Ropczycach; Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami przepompowniami ścieków wraz z ich zasilaniem energetycznym dla osiedla Ropczyce- Granice; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownia ścieków wraz z ich zasilaniem energetycznym w Gnojnic. Na terenie Gminy Dębica projekt obejmuje zadanie pn. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stasiówka i Stobierna.

Całkowita wartość projektu: 22 112 479,42 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 10 279 912,35 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu:

Poprawa infrastruktury wodociągowej w miejscowości Nagoszyn nr RPPK.04.03.02-18-0030/18-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr ‘IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

Cel projektu:

Celem projektu pn. „ Poprawa infrastruktury wodociągowej w miejscowości Nagoszyn” jest zapewnienie dostawy wody spełniającej wymogi sanitarne i jakościowe w oparciu o projektowane do budowy sieci wodociągowe na terenie Gminy Żyraków. 

Planowane efekty:

Realizacja projektu obejmuje wykonanie:

  • a) budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z niezbędną armaturą regulacyjną, odcinająca i zabezpieczająca o łącznej długości 6933,50 m
  • b) zakup i montaż klimatyzatora w pomieszczeniu hali filtrów na stacji uzdatniania wody w Nagoszynie
  • c) zakup i montaż obudowy studni na ujęciu wody w Nagoszynie

Całkowita wartość projektu: 2 892 960,00 PLN

Wkład funduszy europejskich:  1 999 200,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP) Oś Priorytetowa nr IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.

Nazwa operacji:

Poprawa Gospodarki Ściekowej w Gminie Żyraków – Etap III

Cel projektu:

Polepszenie warunków życia mieszkańców Gminy Żyraków poprzez poprawę infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Efekty realizacji:

W rezultacie operacji zostanie wybudowane 8,5 km systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych oraz budowa 17 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

Nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Wartość projektu: 2 980 130,22 zł.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 1541672,00 zł

Do góry

Skip to content